Dao cắt Comelz

Mô tả

Dao cắt (hình minh họa)

Loại
HZ2LBlade
HZ2NBlade
HZ2PBlade
HZ2RBlade
HZ3BBlade
HZ3B.18Blade
HZ3B.42Blade
HZ4NBlade
HZ5KBlade
HZ5KDBlade
HZ5KSBlade
HZ5NBlade
HZ2SBlade
HZ4KSBlade
HZ4PBlade
3B.42Blade
HZ2N.LBlade
HZ2XLBlade
HZ2R.LBlade
HZ2L.LBlade
HZ2P.LBlade
HZ3XLBlade
HZ4XLBlade
HZ2S.LBlade
HZ2R.L1Blade
HZ5XL1Blade
HZ3XL1Blade

Ghi chú:
Blade: dao

Bình luận

Sản phẩm khác